O poštovanju prava iz radnog odnosa

Primeri kršenja prava zaposlenih

Demokratske društvene vrednosti neprekidno šire "pravo" ljudskih prava. Pored građanskih i političkih prava, koja su decenijama bila prioritet u razvoju demokratije i uspostavljanju demokratskih institucija, sada se pažnja sve više usmerava na druge skupine ljudskih prava, za koje se, s razlogom, tvrdi da osposobljavaju za sticanje političkih i građanskih prava, s jedne strane, i da su integralni činilac i jedan od temelja kvaliteta života građana, s druge. Tu spadaju ekonomska, socijalna i kulturna prava, pravo na zdravu/kvalitetnu životnu sredinu, pravo na informisanje i druga prava. Ostvarivanje ovih prava omogućava individualni napredak, blagostanje pojedinca i jačanje porodice kao primarne društvene grupe.

Fond Centar za demokratiju od svog osnivanja radi na širenju kulture i znanja o ljudskim pravima. Nakon više od jedne decenije rada na afirmaciji političkih i građanskih prava, svoje aktivnosti sve više usmeravamo ka korpusu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, doprinoseći time jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta i razvoju demokratskog društva i u Srbiji.

NAJAVA DOGAĐAJA