Desetogodišnji izveštaj Fonda Centar za demokratiju

Za budućnost

Deset godina u životu jedne ustanove nije mali period. Ako se prisetimo kakva je to bila decenija, možemo biti sigurni da će, bez obzira koliko bude trajao Fond Centar za demokratiju, minule godine biti veoma važan deo njegove istorije. Pređeni period obilovao je dramatičnim političkim promenama, ekonomskom izolacijom, društvenim turbulencijama i međunarodnim krizama i sukobima. Smenjivale su se istorijske vizije koje su nudile različite elite i institucije. Centar za demokratiju u svim tim obrtima ostajao je veran svojim načelima, radeći u skladu sa proklamovanim ciljevima i usvojenim vrednostima.

Pre deset godina, osnivače Fonda Centar za demokratiju okupila je zajednička potreba udruživanja demokratskih potencijala i njihovo angažovanje na razvijanju demokratskih ideja, demokratske političke kulture, negovanju dijaloga i duha tolerancije, unapređivanju argumentovanog političkog mišljenja i obrazovanju građana za učešće u procesima stvaranja demokratskog društva... 

NAJAVA DOGAĐAJA