• autor/i: Autori: Dušan Mojić, Aleksandra K. Petrović, Mario Reljanović

Preporuke za suzbijanje korupcije u oblasti rada i zapošljavanja sa socio-ekonomskog i pravnog aspekta

ZAUSTAVIMO KORUPCIJU KOJA UGROŽAVA DOSTOJANSTVEN RAD

Socio-ekonomske preporuke zasnivaju se na uvodnom tekstu O korupciji profesora Dragoljuba Mićunovića, Pregledu istraživanja o korupciji u sferi rada i preporukama za javne politike (Milena Vujović i Ksenija Petovar), rezultatima istraživanja Radnici u raljama korupcije: korupcija pri zapošljavanju (Vojislav Mihailović i Srećko Mihailović), te drugim teorijskim i empirijskim uvidima iz oblasti korupcije u sferi rada (konkretnije korupciji u zapošljavanju, korupciji u zadržavanju radnog mesta, te korupciji u napredovanju u radnoj organizaciji). 

NAJAVA DOGAĐAJA