• autor/i: Žarko Paunović

Civilno društvo i radna prava

Uloga i potencijali organizacija civilnog društva u sferi rada

Ima li civilno društvo kakve veze i ingerencije sa pravima radnika? Postoje mišljenja i teorije koje tvrde da ekonomski sektor i sfera rada ne pripadaju civilnom društvu dok ima mišljenja da je taj sektor deo civilnog društva. Isto pitanje se pojavljuje i kad su u pitanju sindikati: pripadaju li sferi civilnog društva ili ne?

Sloboda udruživanja je jedno od osnovnih ljudskih prava i ono je suština civilnog društva. Svi građani i građanke imaju pravo da se udružuju i organizuju u različite vrste organizacija. Jedno od najznačajnijih obeležja civilnog društva jeste pluralizam interesa njegovih građana koji se u društvenom životu i na tržištu pojavljuju kao pojedinci koji imaju različite inerese, motive i potrebe. Pokušavajući da zadovolje i ostvare svoje interese građani se udružuju, organizuju i deluju kroz različite vrste organizacija, institucija i ustanova. Na taj način stvaraju mrežu društvenih veza koje grade društveni (socijalni) pluralizam i civilno društvo...

NAJAVA DOGAĐAJA