• 29. maj 2015.

Okrugli stolovi i predstavljanje rezultata istraživanja "Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi"

Sa najrelevantnijim sagovornicima razgovarali smo o nalazima istraživanja i izricanju i primeni alternativnih sankcija i mera restorativne pravde u praksi

U prethodne dve nedelje održali smo četiri okrugla stola u Kragujevcu, Zrenjaninu, Nišu i Leskovcu, na kojima smo u prisustvu najrelevantnijih sagovornika razgovarali o nalazima istraživanja "Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi", ali pre svega o izricanju i primeni alternativnih sankcija i mera restorativne pravde u praksi. 

Većina učesnika se složila da je nužno ojačati kapacitete povereničkih službi za izvršenje alternativnih sankcija i da bi trebalo takve poslove odvojiti od poslova vaspitača u kazneno-popravnim zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Takođe, istakli su značaj promovisanja alternativnih sankcija i mera restorativne pravde u javnosti, i svi prisutni su podržali širu primenu alternative zatvaranju i njihovo češće izricanje. 

Jedan od problema koji je na okruglim stolovima više puta pomenut je da se na izvršenje alternativnih sankcija čeka zbog nedostatka ljudskih resursa u povereničkim kancelarijama. 

Okrugli stolovi i predstavljanje rezultata istraživanja Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi

U Zrenjeninu je u prekršajnim postupcima preko 1.000 neizvršenih novčanih kazni zamenjeno radom u javnom interesu. Problem je što te sankcije čekaju na izvršenje, jer u Zrenjaninu poverenička služba još nije počela sa svojim radom već taj posao trenutno obavljaju dve vaspitačice uz svoj redovan posao u Okružnom zatvoru. 

Pored navedenog, nedostaju podzakonski akti koji će bliže urediti izvršenje vaspitnih naloga prema maloletnicima u okviru centara za socijalni rad. 

U slučajevima kada javno tužilaštvo ima mogućnosti da primeni načelo oportuniteta, ne postoji praksa da se oštećeni obavesti o samom izricanju određene obaveze počiniocu dela, niti se oštećeni može saglasiti sa načelom oportuniteta. Samo u pojedinim tužilaštvima je praksa da se oštećeni obaveštava i poziva da se izjasni o merama, iako to zakonom nije regulisano. 

Okrugli stolovi i predstavljanje rezultata istraživanja Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi

Detaljniji zaključci sa okruglih stolova biće dostupni u finalnom izveštaju o projektu, koji će biti dostavljen predstavnicima izvršne vlasti i parlamentu. 

Učešće u okruglim stolovima uzeli su predstavnici Osnovnog i Apelacionog suda u Kragujevcu, Osnovnog i Višeg suda u Zrenjaninu, Prekršajnog suda u Zrenjaninu, Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu, Prekršajnog apelacionog suda u Nišu, Kancelarije za izvršenje alternativnih sankcija u Kragujevcu, Centra za socijalni rad u Leskovcu, Zrenjaninski edukativni centar, Odbor za ljudska prava Leskovac, Centar za ljudska prava Niš, Alternativni krug iz Kragujevca, i mnogi drugi relevantni sagovornici na ovu temu. 

Nalaze našeg istraživanja "Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi" detaljnije možete pogledati ovde

Fondacija Centar za demokratiju

Okrugli stolovi i predstavljanje rezultata istraživanja Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi

Okrugli stolovi i predstavljanje rezultata istraživanja Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi

Okrugli stolovi i predstavljanje rezultata istraživanja Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi

Okrugli stolovi i predstavljanje rezultata istraživanja Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi

Okrugli stolovi i predstavljanje rezultata istraživanja "Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi"

NAJAVA DOGAĐAJA