• 2. juni 2015.

Pilot programi za žrtve i osuđenice

Pilot programi za žrtve i osuđenice u okviru projekta "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde"

Od početka projekta "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde" partner na projektu Viktimološko društvo Srbije sprovodi pilot programe za žrtve i osuđenice. 

U okviru programa za žrtve, putem info telefona 011/2288 040 i 065 5846 421 omogućena je pomoć i podrška žrtvama kažnjivih dela. Ovim putem se mogu dobiti informacije o pravima, informacije o procesu medijacije, podrška u kontaktu sa institucijama, emotivna podrška, podrška pre, za vreme i posle procesa medijacije, uključujući i podršku vezanu za donošenje odluke o prihvatanju ili neprihvatanju medijacije.

U tu svrhu smo napravili i brošuru putem koje se svi detaljnije mogu informisati o ovom programu. 

Program za osuđenice je tokom aprila i maja meseca sproveden u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu i obuhvatao je 8 radionica sa osuđenicama. Svrha ovog programa je da osuđenice bolje razumeju uticaj kriminaliteta na žrtve, posledice koje krivično delo ostavlja na žrtve i njihove porodice, ali i na same počinioce i njihove porodice. Težili smo ka tome da osuđenice private principe restorativne pravde i odgovornost za štetu i patnju nanetu žrtvi. Ovakav rad sa osuđenicama svakako doprinosi boljoj integraciji osuđenih lica u zajednicu po odsluženju zatvorske kazne i u te svrhe smo pripremili i brošuru pod nazivom "Pomoć i podrška osobama koje izlaze iz zatvora", koja je učinjena dostupnom svim osuđenicama u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu. 

Brošuru možete pogledati ovde

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA