• 18. april 2016.
  • |  Beograd

Regulisanje konflikata: Pregovori, štrajk i mirno rešavanje radnih sporova

Skup o kolektivnom pregovaraju, štrajku i mirnom rešavanju radnih sporova

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Friedrich Ebert Fondacijom i Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije, u okviru serije okruglih stolova pod nazivom "Forum socijalni dijalog", organizuje skup "Regulisanje konflikata: Pregovori, štrajk i mirno rešavanje radnih sporova"

Skup će biti održan u ponedeljak, 18. aprila 2016. u sali Lavanda, Hotel Metropol, Bulevar kralja Aleksandra 69 u Beogradu, od 12 do 15.45 časova

"Forum socijalni dijalog" je zamišljen kao serija od četiri okrugla stola koji će biti organizovani jednom mesečno od marta do juna 2016. godine na najvažnije teme iz oblasti Pregovaračkog poglavlja 19 – Zapošljavanje i socijalna politika, a na koje je posebno ukazano u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU za 2015. 

Nakon socijalnog dijaloga koji je bio tema prvog skupa u martu, ovom prilikom razgovaraćemo kolektivnom pregovaraju, štrajku i mirnom rešavanju radnih sporova. Cilj nam je da u krugu relevantnih sagovornika analiziramo trenutnu situaciju, prezentujemo dobre prakse i predložimo potencijalna rešenja. 

Zaključci sa ovih skupova biće upućeni relevantnim državnim institucijama, Delegaciji Evropske unije u Srbiji i pridruženi preporukama Radne grupe Nacionalnog konventa koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), a kojom predsedava Fondacija Centar za demokratiju. 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Više o aktivnostima Konventa možete pronaći na zvaničnoj internet stranici http://eukonvent.org/

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA