• 5. novembar 2018.
  • |  Beograd

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU

Fondacija Centar za demokratiju kao koordinator Radne grupe za poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, dala je svoj doprinos u izradi godišnje Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU, kroz izradu sažetog prikaza i preporuka i mišljenja na data poglavlja. 

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU predstavlja prikaz sadržaja i dinamike pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji i koncipirana je tako da omogućava praćenje napretka po poglavljima prikazivanjem sadržaja poglavlja, ključnih dokumenata na kojima se zasnivaju pregovori, pregleda aktivniosti radnih grupa, kao i preporuka i mišljenja koje su tom prilikom nastajale. Knjiga preporuka biće objavljena do kraja 2018. godine. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA