• 7. novembar 2019.

Politike za dobrobit svih

Fondacija Centar za demokratiju doprinosi boljem sagledavanju socijalne dimenzije procesa pristupanja Srbije EU i reformi

Politike za dobrobit svih: Merenje uticaja na društvo predloga javnih politika kroz osnaživanje i uključivanje građana i građanki je jednogodišnji projekat Fondacije Centar za demokratiju podržan od Fondacije za otvoreno društvo (2019-2020).

Socijalna dimenzija pristupanja Evropskoj uniji ključna je za poboljšanje kvaliteta života građana i za njihovu podršku procesu reformi i daljem približavanju Evropskoj uniji. Kvalitet obrazovanja, zaštita zdravlja, stanje na tržištu rada, kvalitet posla i visina zarade, socijalna zaštita, kvalitet životne sredine, smanjenje nejednakosti, pristup pravdi, samo su neka od pitanja koja građani Srbije ocenjuju kao prioritetna za kvalitet života.

Iako postoje pokušaji izgradnje jasnih kriterijuma za merenje socijalnih efekata reformi, primena tih kriterijuma je retka i nedovoljna, a javna uprava nema dovoljno kapaciteta da bi veću pažnju posvećivala proceni uticaja javnih politika na društvo. Ne koriste se postojeći instrumenti za praćenje efekata javnih politika poput Smernica za procenu uticaja na društvo, smernica Ekonomskog programa reformi i Zakona o planskom sistemu Republike Srbije. Ovaj projekat Centra za demokratiju rukovodi se neophodnošću unapređenja metodologije za merenje uticaja politika na društvo, ali pri tom naglašava potrebu da metodologije imaju participativan karakter i da uključuju građane u evaluaciju javnih politika. U izradi metodologije će učestvovati zainteresovane organizacije, grupe građana i pokreti sa ciljem da kroz saradnju sa Centrom doprinesu primenjivosti i relevantnosti nove metodologije i na lokalnom nivou, a koja bi u primeni bila otvorena za građane.

U okviru projekta biće održane konsultativne radionice sa lokalnim organizacijama civilnog društva, kako bi se kroz razmenu iskustava identifikovale potrebe lokalnih organizacija, naročito onih koje zastupaju interese i potrebe pojedinih grupa građana kao što su, npr. osetljive grupe na tržištu rada. Zajedno sa njima, biće izrađen Vodič za analizu socijalnog uticaja javnih politika.

Na kraju će biti izrađen semafor ekonomskih i socijalnih trendova u Srbiji, koji će, uz redovno praćenje i ažuriranje podataka, pratiti poštovanje ekonomskih i socijalnih prava građana. 

NAJAVA DOGAĐAJA