• 6. april 2022.

„Doprinos Programa ekonomskih reformi u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 - rodna ravnopravnost“ (ANALIZA, VIDEO, FOTO)

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 6. aprila 2022. godine, u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, javnu debatu „Doprinos Programa ekonomskih reformi u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 - rodna ravnopravnost“

Na debati je predstavljena analiza  „Rodna perspektiva u Programu ekonomskih reformi za period od 2022. do 2024. godine“, autorke  Sarite Bradaš, istraživačice Fondacije Centar za demokratiju, sa preporukama za izradu narednog Programa ekonomskih reformi (ERP).

Uvodne reči u debati dale su: Sanja Mešanović (zamenica direktora Republičkog sekretarijata za javne politike), Marijana Pajvančić (profesorka i aktivistkinja), Nevena Petrušić (profesorka i predsednica Ženskog istraživačkog centra Niš), Čedanka Andrić (predsednica sindikata Nezavisnost), Aleksandra Vladisavljević (konsultantkinja i ekspertkinja za rodno odgovorne politike i budžetiranje), Lana Hadži-Niković (CEVES, projektna koordinatorka za projekat Održivi razvoj za sve), Nataša Vučković (Fondacija Centar za demokratiju) i Ivona Gvozdenović (Fondacija Ana i Vlade Divac).

U diskusiji su učestvovale i Gordana Čomić, ministarka (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog), Ljiljana Lučić (biv. državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja), Nada Lazić (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog), Milica Glišić (Udruženje građana „Atina”), i drugi.

U razgovoru je istaknuto da je javna debata jedan od načina da se sagleda kako je Program ekonomskih reformi integrisao princip urodnjavanja, odnosno u kojoj meri je integrisana rodna perspektiva u strukturne reforme i da li je predviđen i pravilno odmeren uticaj strukturnih reformi na rodnu jednakost.

Jedan od ključnih zaključaka diskusije je da ERP nije uključio rodnu perspektivu i pisan je iz androcentrističke perspektive što povećava rizik od reprodukcije postojećih rodnih nejednakosti i diskriminacije. Rodna nejednakost prepoznata je kao prepreka u razvoju Srbije na mnogo nivoa. Za cilj Programa ekonomskih reformi postavljena je konkurentnost privrede i čini se da se time opravdava nedostatak strukturnih reformi iz oblasti socijalne politike, kao i izostanak rodne ravnopravnosti u programu.

FCD i druge organizacije civilnog društva koje su učestvovale u konsultacionom procesu u fazi pripreme Programa ekonomskih reformi, u decembru 2021. iznele su primedbe da ovogodišnji ERP ne sadrži nijednu strukturnu reformu koja se odnosi na socijalnu politiku.

Ciljevi održivog razvoja su međusobno povezani i ne može se govoriti o ekonomskom rastu bez dostojanstvenog rada i o tome kako će građani živeti bolje, a tema ove debate bila je kako će žene živeti bolje.Važno je da insistiramo na tome kakav je uticaj reformi na društvo, kako žive žene iz različitih podgrupa i to je „princip ne ostaviti nikoga po strani“ (LNOB). Zbog toga se bavimo Agendom 2030 i nastavićemo da se bavimo i u narednim godinama.

Javnu debatu organizovali smo kao aktivnost savetodavne Tematske grupe „Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“ u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom. 

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030. 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Javna debata „Doprinos Programa ekonomskih reformi u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 - rodna ravnopravnost“ (6.4.2022)

NAJAVA DOGAĐAJA