• 20. april 2022.

Debata „Zeleni poslovi u Srbiji“ (VIDEO, FOTO)

DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 20. aprila 2022. godine, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, debatu na temu „Zeleni poslovi u Srbiji“

U diskusiji su učestvovali: Jovan Protić, Međunarodna organizacija rada; Aleksandra Lakić, Zajedničko; Nataša Đereg, CEKOR; Melanija Lojpur, Savez samostalnih sindikata Srbije; Nebojša Atanacković, Unija poslodavaca Srbije. Razgovor je moderirala: Petrica Đaković, novinarka.

Zeleni poslovi u Srbiji i neophodna i neminovna transformacija ekonomije u pravcu zelene tranzicije otvaraju brojna pitanja. Evropska unija je zelene poslove postavila visoko na listi prioriteta (Evropski zeleni dogovor), a ovom debatom želeli smo da razmotrimo kakvo je po tom pitanju stanje u Srbiji. Da li Srbija ima adekvatan zakonski i strateški okvir za zelena zanimanja? Kakav je u ovom smislu uticaj otvaranja Klastera 4 (Zelena agenda i održivo povezivanje) u procesu evropskih integracija Srbije? Imamo li plan razvoja privrede i transformacije ekonomije i društva u skladu sa Zelenom agendom?

Kakav je odnos državnih institucija i privrednih subjekata prema zaštiti životne sredine i održivom razvoju? Koliko su sindikalna udruženja i udruženja poslodavaca zainteresovani za ovu temu? Da li postoji dijalog socijalnih partnera i koordinacija svih zainteresovanih strana u ovom važnom poslu? Kakva je povezanost zelenih poslova sa pravednom energetskom tranzicijom? Postoji li dovoljno razumevanja da zeleni poslovi, pored ekološke održivosti, podrazumevaju i obezbeđivanje uslova za dostojanstven rad - dostojanstvenu naknadu, bezbednost i zaštitu na radu, zdravstveno, penziono i socijalno osiguranje? Da li država ima podsticajne mehanizme za pravna lica koja štite životnu sredinu i razvoj socijalnog preduzetništva i cirkularne ekonomije?

Na ova i druga otvorena pitanja koja su potekla od samih učesnika/ca i predstavnika/ca medija, potražili smo moguće odgovore kroz konstruktivnu diskusiju na debati „Zeleni poslovi u Srbiji“. 

U razgovoru je istaknuto da zeleni poslovi, prema međunarodnoj definiciji, moraju da doprinose ili očuvanju ili unapređenju zaštite životne sredine, i istovremeno da imaju radno-pravnu komponentu, odnosno da budu element dostojanstvenog rada - da budu prijavljeni, sa plaćenim socijalnim davanjima i doprinosima, i bezbedni.

Čovek, a ne kapital treba da stoji u centru ove teme. U Srbiji se nije dovoljno radilo na zelenim poslovima i zelenoj tranziciji, ona se tiče celokupnog društva, a sindikat mora biti relevantan partner. Poslodavci su spremni da se uhvate u koštac sa ovim problemom, ali im treba obezbediti makar minimum uslova da bi to i uspeli, a ta podrška treba da bude konkretna.

Naglašeno je da zeleni poslovi moraju da budu dostojanstveni poslovi koji omogućavaju jednak pristup pravima za sve, dostojanstvene zarade i adekvatno, primereno radno vreme. Demokratizacija ekonomije je preduslov za zelenu transformaciju. Postoje „nijanse“ zelenih poslova, neophodan je set kriterijuma održivosti. Dobro je da se govori o zelenim poslovima i dobro je što smo otvorili Klaster 4 u procesu evropskih integracija, Srbija sada izrađuje važan strateški dokument - Nacionalni plan za klimu i energiju u kojem će biti zacrtan budući energetski miks Srbije.

Debatu smo organizovali u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert u okviru projekta DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM. 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM: Debata „Zeleni poslovi u Srbiji“

NAJAVA DOGAĐAJA