• 26. januar 2023.

Ugrožena domaćinstva u Srbiji suočena sa jedinstvenim izazovima usled pandemije i krize u Ukrajini

„Jačanje socijalne zaštite u Srbiji kroz uvođenje elemenata za reagovanje na krizu/krizne situacije“

Nova istraživanja pokazala su da se ugrožene i marginalizovane grupe stanovništva u Republici Srbiji suočavaju sa posebnim izazovima koji proističu iz pandemije COVID-19 i krize u Ukrajini.

Agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNFPA, UNICEF, UNHCR - predstavile su projekcije siromaštva za najugroženije kategorije stanovništva u Srbiji - porodice sa decom i starije osobe - kao deo zajedničkog UN programa „Jačanje socijalne zaštite u Srbiji kroz uvođenje elemenata za reagovanje na krizu/krizne situacije“, koji se finansira iz Zajedničkog fonda UN za Ciljeve održivog razvoja.

Najveći teret kriza snose porodice sa malom decom, naročito one sa više od četiri člana, starije osobe koje žive same ili u staračkim domaćinstvima, izbeglice, tražioci azila, lica u riziku od toga da ostanu bez državljanstva i interno raseljena lica, ljudi koji žive u ruralnim ili udaljenim krajevima ili sa minimalnim prihodima. 

Istraživanja su sprovedena u saradnji sa Fondacijom Centar za demokratiju 

Više informacija sa predstavljanja rezultata istraživanja: https://serbia.unfpa.org

 


PUBLIKACIJA: 

Projekcije siromaštva starijih

Uticaj pandemije COVID-19 i krize u Ukrajini
na siromaštvo starijih u Republici Srbiji  

 ​


PUBLIKACIJA: 

Uticaj globalne krize na ranjive grupe

Izveštaj o realizaciji fokus grupa  

 ​


 

***

O projektu:

Zajednički program Ujedinjenih nacija Jačanje socijalne zaštite u Srbiji kroz uvođenje elemenata za reagovanje na krizu/krizne situacije usmeren je na jačanje sistema socijalne zaštite sa elementima za reagovanje na krizu/krizne situacije da bi se ublažili društveno-ekonomski uticaji kriza koje pogađaju zemlju.

Cilj projekta je da (i) ojača podatke u okviru odgovora na uticaj krize na najugroženije grupe da bi se uneli u uvođenje zakonodavnih promena i prilagođavanje sistema socijalne zaštite (ii) primeni principe reagovanja socijalne zaštite na krizu/krizne situacije, da bi se pružila podrška usmerena na 170 najranjivih porodica. Projekat zajednički sprovode UNICEF (vodeća agencija) i UNFPA, uz učešće UNHCR-a i blisku saradnju sa specijalnom savetnicom premijerke Srbije za Agendu 2030, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ostalim nadležnim ministarstvima, lokalnim samoupravama, Republičkim zavodom za statistiku, Crvenim krstom i Svetskom bankom. Ukupna vrednost projekta iznosi $289,200, koju u najvećem delu finansira Zajednički SDG fond Ujedinjenih nacija.

Izvori: UNFPA Srbija / UN Srbija / FCD

NAJAVA DOGAĐAJA