Izbeglice i šta sa nama – Mogućnosti i perspektive integracije izbeglica u Srbiji (1996)

Pitanje izbeglica iz Hrvatske i Bosne i njihova budućnost, postavljalo se kao dilema između povratka i integracije. Fond Centar za demokratiju je, polazeći od realne slike izbeglištva u Srbiji i neuspešnom i dugom procesu repatrijacije, organizovao okrugli sto u nameri da podstakne javnu raspravu o mogućnostima integracije i da, zajedno sa drugim institucijama i, pre svega, Vladom Srbije, doprinese stvaranju programa za integraciju izbeglica. 

Rasprava na okruglom stolu obuhvatila je niz aspekata integracije i mogućih programa u svakoj od tih oblasti: pravnoj, ekonomskoj, socijalnoj, psihološkoj, urbanističkoj i medijskoj. 

U junu 1996. Fond je predstavio javnosti Inicijalni program integracije izbeglica u Srbiji. "Predstavljanje Incijalnog programa integracije izbeglica istovremeno treba shvatiti i kao pritisak na državu da sačini adevkatan program za izbeglice uzimajući u obzir realistično predvidjanje da će veliki broj njih ostati u Srbiji", rekla je dr Marina Blagojević, jedna od autorki Programa. 

NAJAVA DOGAĐAJA