Crkva, država i civilno društvo (Međunarodna konferencija 1998)

Međunarodna konferencija je održana juna 1998. godine u Beogradu okupivši filozofe, politikologe, političare, predstavnike crkve i verskih zajednica iz jugo-istočne Evrope, Evropske Unije i SAD. Uloga crkve u društvu, odnos konfesionalnog i nacionalnog homogenizovanja, pitanja religijskih sloboda i konfesionalnog pluralizma, odnos crkve prema privatnoj i javnoj sferi života, uloga crkve u obrazovanju, međuverska i nacionalna tolerancija – predstavljaju glavna pitanja o kojima se vodila dvodnevna stručna rasprava.

Podstaknuti aktuelnim stanjem odnosa između države, crkve i civilnog društva, čestim nerazumevanjem različitosti uloga koje svaki posebno imaju, osnivači Fonda su inicirali ovaj projekat sa namerom da o ovim pitanjima pokrenu raspravu oslobođenu svakog pragmatično-političkog sadržaja, raspravu koja bi bila usmerena ka traženju strateških rešenja za demokratizaciju i humanizaciju odnosa među grupama i pojedincima. 

Crkva, država i civilno društvo (Međunarodna konferencija 1998)Crkva, država i civilno društvo (Međunarodna konferencija 1998)

NAJAVA DOGAĐAJA