Žene u ruralnim područjima Srbije kao razvojni potencijal – političke preporuke za inovativne učesnike

FCD u saradnji sa Friedrich Ebert Stiftung realizuje projekat kojim nastoji da doprinese unapređenju položaja žena u ruralnim oblastima Srbije. 

Svi indikatori tržišta rada u Srbiji, iz godine u godinu, ukazuju na ograničenja koja žene imaju u pristupu tržištu rada: daleko niže stope zaposlenosti i više stope neaktivnosti u odnosu na muškarce. Položaj žena u ruralnim krajevima još je nepovoljniji od položaja žena u urbanim krajevima: briga o deci i starijim članovima domaćinstva u potpunosti je prepuštena njima, ograničen im je pristup obrazovanju, najveći broj njih je angažovan kao pomažući član domaćinstva na poljoprivrednim gazdinstvima. Većina žena na selu nije u evidenciji nezaposlenih niti aktivno traži posao. Žene u Srbiji, posebno žene na selu nisu u fokusu politika zapošljavanja ni na nacionalnom ni na lokalnom nivou. 

Kroz kvantitativno i kvalitativno istraživanje položaja seoskih žena na lokalnim tržištima rada, promociju dobrih praksi unapređenja položaja žena u lokalnoj zajednici i uspostavljanjem saradnje ženskih organizacija i predstavnika lokalne vlasti želimo da skrenemo pažnju na važnost uključivanja žena u seoskim sredinama na tržište rada kao preduslov lokalnog razvoja. 

NAJAVA DOGAĐAJA