• autor/i: Milena Vujović, Miloš Savić, Ksenija Petovar

Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti

Predlog praktične politike...

Fondacija Centar za demokratiju je u okviru projekta "Efikasnija uloga inspekcija rada u suzbijanju rada na crno", koji sprovodi u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2014. uz podršku Solidar Suisse – Kancelarije u Srbiji, izradila predlog praktične politike "Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti" kojom se doprinosi planiranju unapređenja efikasnosti inspekcija rada u suzbijanju rada na crno. 

Bolja saradnja inspekcija rada i razmena informacija sa drugim institucijama, unapređenje dosadašnje komunikacije sa poslodavcima, zaposlenima i drugim korisnicima njihovih usluga, nastavak saradnje sa inspekcijama rada u drugim zemljama EU i regiona, neke su od mera koje se predlažu ovim Predlogom kako bi se postigli bolji rezultati u borbi protiv rada na crno. Takođe, bolje upoznavanje javnosti sa rezultatima rada Inspektorata za rad na smanjenju ove pojave postiglo bi dodatne pozitivne efekte. Cilj nam je i da stvorimo mrežu podrške za predložene načine unapređenja uloge inspekcija rada u suzbijanju rada na crno. 

Predlog praktične politike, koji mogu podržati svi zainteresovani, je rezultat detaljne analize i konsultativnih sastanaka na kojima su učestvovali predstavnici Inspektorata za rad, sindikata, Unije poslodavaca Srbije, Međunarodne organizacije rada, nevladinih organizacija, kao i predstavnici akademske zajednice... 

NAJAVA DOGAĐAJA