Komentari/preporuke ERP 2018-2020

Fondacija Centar za demokratiju je koordinator radne grupe za pregovaračko poglavlje 2 i 19 u okviru Nacionalnog konventa za EU (NKEU). Jedan je od potpisnika "Platforme za praćenje primene Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reformi zapošljavanja i socijalne politike (ESRP)" u oviru koje je tokom oktobra i novembra 2017. sprovela niz aktivnosti kojima su prikupljena mišljenja ključnih aktera (sindikati, poslodavci i NVO o reformama planiranim u navedenim strateškim dokumentima). 

U komentarima i predlozima koji slede uključeni su nalazi i preporuke formulisani u toku monitoringa implementacije ERP. 

NAJAVA DOGAĐAJA