• autor/i: Ksenija Petovar

Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru – posledice u sektoru zdravstvena zaštita građana

Februar 2021.

Cilj ovog istraživanja/izveštaja je da prikupi podatke i analizira učinke politike ograničavanja zapošljavanja u javnom sektoru. Komentari i saopštenja koja se mogu naći u medijima ukazuju da je ova zakonska mera, pored uštede u rashodima budžeta, izazvala i veći broj negativnih posledica, naročito na kvalitet rada pojedinih službi/sektora i na smanjenje dostupnosti ovih službi za građane. Možemo pretpostaviti da je jedan od efekata ove odluke povećanje arbitrarnosti prilikom zapošljavanja, kako zbog drastične centralizacije odlučivanja o zapošljavanju, tako i zbog povećanja udela zaposlenosti u kategoriji povremenih i privremenih poslova za koje nije potrebno raspisivanje javnog konkursa. Ima razloga i da se pretpostavi da implikacije ove odluke posebno pogađaju mlade stručnjake, koji već godinama napuštaju Srbiju u potrazi za zaposlenjem i stabilnijim radnim uslovima (radnim statusom). Težište u ovom izveštaju/istraživanju su efekti odluke o zabrani zapošljavanja u sektoru zdravstvene zaštite stanovništva. (…)

NAJAVA DOGAĐAJA