• autor/i: Ivan Sekulović

Iskorenjivanje siromaštva kao strateški prioritet broj jedan za Srbiju

Decembar 2020.

Cilj ove analize je pružanje doprinosa formulisanju novog strateškog pristupa borbi protiv siromaštva u Republici Srbiji koji bi bio zasnovan na standardima Agende održivog razvoja Ujedinjenih nacija i EU. Međunarodni standardi koje Srbija može da iskoristi u ovom pogledu uključuju: siromaštvo kao višedimenzionalni fenomen, iskorenjivanje siromaštva kao cilj javnih politika, i njegovo zasnivanje na pristupu zasnovanom na ljudskim pravima. Stanje u Srbiji ukazuje na hitnu potrebu da se usvoji novi strateški dokument za iskorenjivanje siromaštva, nakon decenije od isteka primene Strategije za smanjenje siromaštva (SSS) i razočaravajućeg učinka primene Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). Pola miliona građana i građanki i dalje živi u apsolutnom siromaštvu i ne može da zadovolji osnovne životne potrebe. Istovremeno, četvrtina stanovništva Srbije živi u riziku od siromaštva. Zbog toga je hitno pristupiti evaluaciji primene SSS i ESRP, pokrenuti proces izrade novog strateškog dokumenta pod okriljem UN i usvojiti ga najkasnije do kraja 2021. godine. (…)

NAJAVA DOGAĐAJA