• 17. decembar 2014.
  • |  Niš

Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

Treća sednica Radne grupe XVII NKEU koja prati poglavlja o slobodi kretanja radnika, socijalnoj politici i zapošljavanju održana u Nišu

Treća sednica Radne grupe XVII Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o slobodi kretanja radnika, socijalnoj politici i zapošljavanju održana je 17. decembra 2014. u Nišu, a tema su bili reforma celokupnog sistema inspekcijskog nadzora i predlozi za unapređenje efikasnosti inspekcije rada u suzbijanju rada na crno. 

Sednicu je sazvala Fondacija Centar za demokratiju koja u okviru Konventa koordinira radnu grupu za poglavlja 2 i 19. 

Rezultati najnovijeg ispitivanja stavova građana, koje je sprovela Fondacija Centar za demokratiju, pokazuju da oko polovine građana Srbije ima zamerke na rad inspekcijskih službi, od čega je najveći broj pritužbi na račun neažurnosti, nezainteresovanosti i spore reakcije inspektora, kao i na njihovo neizlaženje na teren. 

Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

Vidosava Džagić, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, govorila je o Nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru navodeći da je probleme koje su građani prepoznali privreda takođe prepoznala u ranijim istraživanjima. 

"Poslodavci koji primenjuju sve standarde biće svrstani u manje rizičnu kategoriju. Zakon je baziran na preventivi", istakla je Džagić. 

Zakon donosi novine u pogledu umrežavanja inspekcija, planiranja nadzora, izveštavanja. Predviđena je i koordinacija sa drugim organima. Planirane su i različite obuke za inspektore u narednim fazama jer se, prema rečima državnog sekretara, mora promeniti odnos inspektora prema strankama. 

Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

Predstavljen je i predlog praktične politike "Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti" čije su osnovne preporuke uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema kojem će pored inspekcije rada pristup imati i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, prekršajni sudovi, druge inspekcije, MUP, kao i Agencija za privredne registre, što može doprineti ne samo suzbijanju rada na crno već i sive ekonomije uopšte, kao i zasebne internet stranice Inspektorata za rad. 

Predloge praktične politike podržali su: Unija poslodavaca Srbije, UGS Nezavisnost, filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu i 10 organizacija civilnog društva iz različitih delova Srbije. 

Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Formiranje 21 radne grupe NKEU iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja. 

Fondacija Centar za demokratiju od 2006. godine sprovodi projekte iz oblasti ekonomskog i socijalnog razvoja, sa posebnim fokusom na radna prava, te nam je povereno da u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koordiniramo Radnu grupu XVII koja će pratiti poglavlja 2 – Slobodno kretanje radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. 

Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA