• 30. juni 2015.

Konferencija Perspektive alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde u Srbiji

Centar za demokratiju u saradnji sa Viktimološkim društvom Srbije organizuje Konferenciju "Perspektive alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde u Srbiji"

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Viktimološkim društvom Srbije u utorak, 30. juna 2015. godine organizuje Konferenciju "Perspektive alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde u Srbiji"

Srbija je članica Saveta Evrope koja je u vrhu liste zemalja koje imaju problem prenaseljenosti zatvora. Od 2005. mnogo truda je uloženo da se u srpskom zakonodavstvu uspostave različiti oblici restorativne pravde. Nažalost, primeri restorativne pravde nisu dovoljno vidljivi i prepoznati na nivou države i u civilnom društvu, kao i u široj javnosti, što uključuje i žrtve. To su bili i osnovni razlozi da pokrenemo projekat "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde". Smatramo da bi stanje bilo daleko bolje ukoliko bi se u većoj meri izricale alternativne krivične sankcije tamo gde postoje uslovi za njihovo izricanje.  

Primenom alternativnih sankcija se rasterećuju zatvorski kapaciteti, štede se budžetska sredstva, resocijalizuju se osuđena lica, dobrovoljnim radom i odnosom prema posledicama učinjenog dela razvija se svest kod osuđenika o štetnosti određenog ponašanja. Alternativne sankcije predstavljaju veliki potencijal naročito za počinioce koji ranije nisu osuđivani, za počinioce društveno manje opasnih krivičnih dela, mlade prestupnike i žene, kada se ima u vidu cilj krivičnog zakonodavstva – da se smanji kriminal. U javnom diskursu, ali i među onima koji primenjuju pravo, suđenja i kazne su ključni odgovor na kriminal, dok se restorativna pravda često smatra blagom za počinioce krivičnih dela i načinom da se kazna izbegne  

Na konferenciji želimo da sa stručnjacima i donosiocima odluka razmotrimo dosadašnja iskustva i probleme u primeni ovih mera, predstavimo uspešne primere iz inostranstva, ali i razgovaramo o nalazima iz istraživanja stavova građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi

Cilj ovog procesa je izrada predloga praktične politike koji će biti formulisani u cilju poboljšanja sistema alternativnih sankcija u Srbiji, i upućeni donosiocima odluka na nacionalnom nivou. Time će se stvoriti veća podrška za reformu sistema krivičnog pravosuđa i za poboljšanje implementacije alternativnih sankcija. 

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji Projekat "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde" je podržan od strane Evropske unije i deo je programa "Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava"

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA