• 11. decembar 2015.
  • |  Beograd

Nacionalni konvent o Programu reforme politike zapošljavanja i socijalne politike

Otvorena sednica Radne grupe NKEU koja prati pregovaračka poglavlja Sloboda kretanja radnika i Socijalna politika i zapošljavanje

Otvorena sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika), i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), biće održana u petak, 11. decembra 2015. u Maloj plenarnoj sali zgrade Narodne skupštine Republike Srbije, ul. Kralja Milana br. 14 u Beogradu, od 10 do 15 časova. 

Sednicu organizuje Fondacija Centar za demokratiju kao koordinator Radne grupe NKEU, u saradnji sa Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. 

Tema skupa biće predstavljanje ciljeva i mera "Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike" (Employment and Social Reform Programme – ESRP) čije se usvajanje očekuje, kao i uloga različitih aktera u primeni i praćenju ovog programa. Primena ESRP će biti strateški proces, strukturiran po modelu Strategije "Evropa 2020" koju primenjuju države članice i koji će pratiti proces evropskih integracija kao glavni mehanizam za dijalog o prioritetima Republike Srbije u oblasti socijalne politike i zapošljavanja u procesu pristupanja EU. 

Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike obuhvata, pre svega, tržište rada i zapošljavanje, ljudski kapital i veštine, socijalno uključivanje i socijalnu zaštitu, kao i u sistemu penzija i zdravstvene zaštite. Posebno težište će biti na zapošljavanju mladih. 

Radnu verziju agende možete preuzeti ovde

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Više o aktivnostima Konventa možete pronaći na zvaničnoj internet stranici http://eukonvent.org/

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA