• 29. februar 2016.
  • |  Beograd

Konferencija Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru

Nacionalna konferencija održana je u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju sa partnerima i CESID-a

Fondacija Centar za demokratiju sa partnerima i CESID su u cilju postizanja sinergetskih efekata projekata "Ka jasnim i transparentnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru" i "Transparentno do posla", zajednički organizovali nacionalnu konferenciju 29. februara 2016, u Hotelu "88 Rooms" u Beogradu. 

Cilj održavanja konferencije bio je upoznavanje javnosti sa rezultatima do kojih smo došli na oba projekta, prilikom analiza ekonomskih pokazatelja korupcije i monitoringa Nacionalne Strategije za borbu protiv korucpije i Akcionog plana za njeno sprovođenje u oblasti zapošljavanja. Takođe, cilj je bio podizanje nivoa vidljivosti aktivnosti i rezultata oba projekta među građanima, i najava budućih direktnih aktivnosti sa građanima u gradovima širom Srbije. Na konferenciji su govorili Jelena Nešić, Nevena Nikolić, Bojan Klačar i Tijana Kljajević. 

Jelena Nešić iz Inicijative za demokratsku tranziciju govorila je o pokazateljima do kojih se došlo u toku pisanja analize "Ekonomski efekti kadrovske politike u javnom sektoru – racionalizacija i departizacija". Cilj analize je da da odgovor na pitanje koliko nas uočeni nedostaci koštaju, odnosno koje su i kolike direktne i indirektne finansijske posledice neekonomične, neefikasne i netransparentne prakse u procesu zapošljavanja u javnom sketoru. 

Nevena Nikolić govorila je o temi koju je istraživala u prethodnom periodu – "Transparentnost procedura i kriterijuma za zapošljavanje u organima i organizacijama korisnicima javnih sredstava – studije slučaja". Cilj istraživanja bio je da se ustanovi na koji način se reforma javne uprave odrazila na zapošljavanje u javnom sektoru i da ustanovi da li se, i u kojoj meri, ova reforma sprovodi na način koji obezbeđuje transparentno zapošljavanje u organima i organizacijama javne vlasti. 

Bojan Klačar govorio je o ciljevima projekta, o prethodnim istraživanjima i platformi transparentno.rs, pri čemu je pozvao sve prisutne da podele svoja iskustva i na platformu prijave sve nepravilnosti koje su uočili u procesu traženja posla. 

Konferencija Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru

Moderatorka skupa bila je Tijana Kljajević, koja je govorila i o kontradiktornim zakonima, njihovom različitom tumačenju, uticaju političke opredeljenosti i stvaranju mogućnosti za arbitrarno odlučivanje pri izboru kandidata na konkursima u javnom sektoru. 

Nakon predstavljanja analiza i rezultata, kroz diskusiju sa učesnicima, među kojima su bili predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice, sindikata i poslodavaca, razgovarali smo o predstojećim koracima u reformi javne uprave sa naglaskom na procese racionalizacije javnog sektora u Srbiji. 

Preuzmite publikaciju: Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru

Konferencija Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru

Konferencija Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru

Konferencija Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA