• 24. maj 2016.
  • |  Beograd

Skup: Kako redukovati siromaštvo i rastuće nejednakosti

Treći u okviru serije okruglih stolova pod nazivom "Forum socijalni dijalog" biće održan u utorak, 24. maja 2016. u Beogradu

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Friedrich Ebert Fondacijom i Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije, u okviru serije okruglih stolova pod nazivom "Forum socijalni dijalog", organizuje skup "Kako redukovati siromaštvo i rastuće nejednakosti". Skup će biti održan u utorak, 24. maja 2016. u sali Lavanda, Hotel Metropol, Bulevar kralja Aleksandra 69 u Beogradu, od 13.00 do 16.00 časova

Ovo je treći od četiri okrugla stola pod nazivom "Forum socijalni dijalog" na najvažnije teme iz oblasti Pregovaračkog poglavlja 19 – Zapošljavanje i socijalna politika, a na koje je posebno ukazano u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU za 2015. 

Nakon socijalnog dijaloga koji je bio tema prvog skupa u martu, zatim kolektivnog pregovaranja, štrajka i mirnog rešavanja radnih sporova, o kojima smo razgovarali u aprilu, odlučili smo se da ovoga puta razgovaramo o ključnim pitanjima iz oblasti socijalne inkluzije, socijalne zaštite i zabrane diskriminacije. 

Cilj nam je da u krugu relevantnih sagovornika analiziramo trenutnu situaciju, prezentujemo dobre prakse i predložimo potencijalna rešenja. 

Zaključci sa ovih skupova biće upućeni državnim institucijama, Delegaciji Evropske unije u Srbiji i pridruženi preporukama Radne grupe Nacionalnog konventa koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), a kojom predsedava Fondacija Centar za demokratiju. 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA