• 14. juni 2016.
  • |  Beograd

Skup: Šta su efekti novog radnog zakonodavstva po tržište rada i održivu zaposlenost

Poslednji u okviru serije okruglih stolova pod nazivom "Forum socijalni dijalog" biće održan u utorak, 14. juna 2016. u Beogradu

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Friedrich Ebert Fondacijom i Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije organizuje skup "Šta su efekti novog radnog zakonodavstva po tržište rada i održivu zaposlenost". Skup će biti održan u utorak, 14. juna 2016. u sali Lavanda Hotela Metropol, Bulevar kralja Aleksandra 69 u Beogradu, od 12.00 do 14.30 časova

Ovo je poslednji od četiri okrugla stola pod nazivom "Forum socijalni dijalog" na najvažnije teme iz oblasti Pregovaračkog poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. 

Nakon socijalnog dijaloga koji je bio tema prvog skupa u martu, zatim kolektivnog pregovaranja, štrajka i mirnog rešavanja radnih sporova, o kojima smo razgovarali u aprilu, ključnih pitanja iz oblasti socijalne inkluzije i smanjenja siromaštva koji su bili tema majske debate, ciklus završavamo pitanjem ispunjenosti ciljeva izmene radnog zakonodavstva. 

Zaključci sa ovih skupova biće upućeni državnim institucijama, Delegaciji Evropske unije u Srbiji i pridruženi preporukama Radne grupe Nacionalnog konventa koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), a kojom predsedava Fondacija Centar za demokratiju. 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Više o aktivnostima Konventa možete pronaći na zvaničnoj internet stranici http://eukonvent.org/. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA