• 30. novembar 2022.

Zaustaviti fragmentaciju radnog zakonodavstva i primenu Zakona o socijalnim kartama

Saopštenje Radne grupe NKEU za pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje)

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja prati poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i politika zapošljavanja, na redovnoj sednici održanoj 30. novembra 2022. godine donela je sledeće zaključke: 

  • Radna grupa traži od Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije da se zaustavi fragmentacija radnog zakonodavstva i da Vlada što pre otpočne rad na pripremi novog Zakona o radu.
  • Potrebno je da se zaustavi primena Zakona o socijalnoj karti zbog loših rezultata na samom početku primene jer se mnogim socijalno ugroženim građanima ukida pravo na novčanu socijalnu pomoć i sprovodi dehumanizacija socijalne zaštite.
  • Potrebno je i da Vlada ubrzano donese podzakonske akte nedostajuće za primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o socijalnom preduzetništvu.
  • Radna grupa traži da Vlada i Narodna skupština što hitnije donesu Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu čije se donošenje čeka već nekoliko godina.
  • Zahteva se i veće učešće predstavnika civilnog društva u radnim grupama za izradu strategija, planova i nacrta zakona.

Koordinator Radne grupe za pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje)

Fondacija Centar za demokratiju

 

IZ MEDIJA: 


Novinska agencija Beta

Zahtev vlastima Srbije: Zaustaviti fragmentaciju radnog zakonodavstva, doneti nov Zakon o radu

Novinska agencija FoNet
Zaustaviti primenu Zakona o socijalnoj karti; Hitno novi Zakon o radu

Danas
Zahtev vlastima Srbije: Zaustaviti fragmentaciju radnog zakonodavstva, doneti nov Zakon o radu

BizLife
Zahtev vlastima: Što pre priprema novog Zakona o radu

Nova S
Zahtev vlastima Srbije: Zaustaviti primenu Zakona o socijalnoj karti, doneti nov Zakon o radu

Insajder.net
Zahtev vlastima Srbije: Zaustaviti fragmentaciju radnog zakonodavstva, doneti nov Zakon o radu

 

***

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) je platforma civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija.

NKEU je savez udruženja nastao sa ciljem da održava i unapređuje dijalog između predstavnika državne administracije, političkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. Misija NKEU je da prati, analizira i ocenjuje napredak u procesu pristupanja, da zagovara i građanima i građankama Srbije prezentuje dobiti i troškove članstva u Evropskoj uniji.

Nataša Vučković (FCD) koordinira radom Radne grupe NKEU za pregovaračka poglavlja 2 (Slobodno kretanje radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) i Međusektorske radne grupe NKEU za regionalnu saradnju.

NKEU objavljuje godišnju Knjigu preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA