• 20. oktobar 2022.

Knjiga preporuka NKEU - Radna grupa za poglavlja 2 i 19

Preporuke RG NKEU za 2022. godinu za poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje)

 

Iz Knjige preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 

Radna grupa za poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje)

Koordinator:

Fondacija Centar za demokratiju (FCD)

Nataša Vučković 

 

 

POGLAVLJE 2 – SLOBODA KRETANJA RADNIKA 

 

PREPORUKE RADNE GRUPE NKEU ZA 2022. GODINU

• Izvršiti usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti slobode kretanja radnika, a u skladu sa sadržajem i dinamikom navedenim u NPAA;

• Radi jačanja administrativnih kapaciteta, organizovati različite vidove obuka zaposlenih u organima i organizacijama koje se bave pitanjima socijalnog osiguranja na temu upoznavanja i usvajanje pravnih tekovina i propisa EU;

• Izraditi jedinstvenu bazu podataka i internet stranicu o slobodnim radnim mestima, kao i prijavama za posao i biografijama kandidata.

 

POGLAVLJE 19 – SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE

 

PREPORUKE RADNE GRUPE NKEU ZA 2022. GODINU

Ponavljamo određene preporuke iz prethodne godine i utvrđujemo nove:

• Hitno pristupiti reviziji Akcionog plana za Poglavlje 19 na transparentan i inkluzivan način, u neposrednoj saradnji sa predstavnicima socijalnih partnera, organizacija civilnog društva i nezavisnim ekspertima, kako bi se otklonili svi nedostataci identifikovani u dosadašnjim komentarima na njegov nacrt i u ekspertskim analizama, a samim tim sprečilo da se evropski standardi u ovoj oblasti neadekvatno prenesu u naš pravni poredak;

Doneti strategije kojima je istekao rok (na primer, Strategiju za iskorenjivanje siromaštva, Strategiju socijalne zaštite), uz uključivanje u proces strateškog planiranja svih zainteresovanih strana, posebno civilnog sektora i socijalnih partnera;

• Planom usvajanja evropskih tekovina u oblasti ovog pregovaračkog poglavlja, kao i prilikom planiranja zakonodavnih aktivnosti u 2022. i narednoj 2023. godini, neophodno je sprečiti dalju fragmentaciju radnog zakonodavstva tako što se veliki broj pitanja reguliše posebnim zakonima i time relativizuje i smanjuje značaj Zakona o radu, a istovremeno povećava pravna nesigurnost i smanjuje zaštita prava iz rada;

Intenzivirati normativne aktivnosti u 2022. godini u cilju usklađivanja domaćeg pravnog okvira sa standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada (MOR), kao i radi uređivanja novih oblika rada, posebno Zakona o radu, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o štrajku, Zakona o rodnoj ravnopravnosti, kao i izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao i da se rad radnih grupa na pripremi nacrta zakona učini transparentnijim, uz uključivanje socijalnih partnera i nevladinih organizacija;

• Nastaviti rad na traženju rešenja za regulisanje statusa frilensera u skladu sa kriterijuma Međunarodne organizacije rada;

• Inicirati donošenje zakona koji bi regulisao korišćenje video nadzora na radnom mestu (u prostorijama poslodavca ili van prostorija poslodavca);

• U okviru izrada Strategije zaštite podataka o ličnosti, utvrditi strateške pravce rada u oblasti obrade podataka o ličnosti zaposlenih;

Ratifikovati Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica;

Potpisati i ratifikovati Konvenciju o nasilju i zlostavljanju (br. 190) Međunarodne organizacije rada;

• Pristupiti izradi novog Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), kao strategije razvoja javnih politika u oblasti socijalne politike i zapošljavanja koja je komplementarna Akcionom planu za Poglavlje 19, a u skladu sa metodologijom propisanom Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije. Novi ESRP treba da bude utemeljen na Evropskom stubu socijalnih prava, na pristupu zasnovanom na ljudskim pravima uz uvažavanje rodnog aspekta, u skladu sa standardima Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost;

Primenjivati Zakon o socijalno-ekonomskom savetu, naročito član 10. stav 1. Zakona o socijalno-ekonomskom savetu, s obzirom da se Socijalno-ekonomskom savetu (SES) ne upućuju svi nacrti Zakona i predlozi drugih propisa od značaja za ekonomski i socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca, pre utvrđivanja predloga zakona od strane Vlade Srbije i upućivanja istih u Skupštinsku proceduru; neophodno je ubrzati ispunjavanje uslova za formiranje socijalno-ekonomskih saveta na lokalnom nivou, posebno u pogledu razvoja lokalnih organizacija, udruženja poslodavaca i sindikata, njihove tehničke i kadrovske strukture, kroz veću uključenost lokalne samouprave;

Sprovesti nezavisnu analizu efekata primene zakona usvojenih u prethodnom periodu, poput Zakona o agencijskom zapošljavanju i Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima;

Ponovo uspostaviti Platformu za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP);

• Uspostaviti sistem praćenja efikasnosti zaštite pojedinih ekonomskih i socijalnih prava, za čiju zaštitu su nadležni inspekcijski i pravosudni organi;

• Povećati transparentnost konkursa u oblasti socijalne zaštite na centralnom, kao i na lokalnom nivou;

• Omogućiti nesmetano funkcionisanje koordinacionih mehanizama Vlade, u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, za rodnu ravnopravnost i za osobe sa invaliditetom (posebno onih koji žive u ustanovama socijalne zaštite), uz punu obaveštenost i uključenost organizacija civilnog društva i relevantnih međunarodnih organizacija.

Preuzmite kompletan dokument (prikaz i status poglavlja, presek stanja i glavne ocene, evaluacija dosadašnjih preporuka radne grupe NKEU…)

Fondacija Centar za demokratiju / Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

NAJAVA DOGAĐAJA