Planiranje razvoja

Fondacija je 2015. sprovela strateško planiranje za period 2015-2018 uz uključenost osnivača, zaposlenih, partnera, donatora i spoljnih saradnika. Skupština osnivača usvojila Plan razvoja 2015-2018 stavljajući akcenat na strateške ciljeve: 

Strateški pravac 1: Unaprediti, na praktičnim istraživanjima zasnovane, razvojne programe za različite grupe korisnika i zajednicu, u okviru lokalnih, regionalnih i nacionalnih strategija i pristupnih pregovora sa EU, u skladu sa EU standardima, podržavajući međusektorsku saradnju.

Strateški ciljevi:

  • Razviti platformu za javni dijalog o strateškim i aktuelnim državnim i društvenim pitanjima
  • Unaprediti pravni okvir i sistem zaštite ekonomskih, socijalnih, kulturnih i radnih prava
  • Unaprediti, na praktičnim istraživanjima zasnovane, razvojne programe za različite grupe korisnika i zajednicu, u okviru lokalnih, regionalnih i nacionalnih strategija i pristupnih pregovora sa EU, u skladu sa EU

Strateški pravac 2: Razvijati otvorenu komunikaciju sa okruženjem i podsticati razmenu znanja i iskustava

Strateški ciljevi:

  • Proširiti partnersku mrežu Fondacije
  • Ojačati zajedničke kapacitete relevantnih socijalnih aktera

O planu razvoja

U narednom periodu naše aktivnosti biće grupisane oko tri glavne programske celine. Prvo, našu centralnu stratešku platformu čini javni dijalog o reformama i praćenje efekata reformi u Srbiji. Druga programska celina odnosi se na reforme institucija u procesu pridruživanja EU gde učešće Centra u Konventu OCD za praćenje pristupnih pregovora vidimo kao okosnicu, uz nastavak promocije evropskih vrednosti i politika u lokalnim samoupravama i zajednicama. Treća programska celina, dostojanstven rad, obuhvatiće i zaštitu ekonomskih i socijalnih, radnih prava, stvaranje bolje poslovne klime i unapređenje kulture rada u Srbiji, kao faktora koji treba da doprinesu većem zapošljavanju i osetnijem ekonomskom i društvenom razvoju. Strateškim planom, kao akcione prioritete, utvrdili smo potrebu da dalje jačamo stručnost na nivou organizacije uz formiranje istraživačko-programske jedinice, sa namerom da osnivače još više uključimo u redovne aktivnosti Fondacije, kao i mlade stručnjake. Sve veća konkurencija i redukcija stranih izvora finansiranja, uz slab razvoj domaćih fondova, nameće potrebu stalnog jačanja organizacije, unapređenja podele rada i upravljanja, kao i kreiranje sinergije sa drugim institucijama i organizacijama. Učešće Fondacije u projektnim mrežama na evropskom i regionalnom nivou vidimo kao važan uslov za razmenu iskustva i veću projektnu raznolikost. Mreže i partnerstva koja smo izgradili u prethodnom periodu učvrstićemo zajedničkim projektima uz razvoj pojedinih usluga. Nastojaćemo da proširimo izvore finansiranja Fondacije i da dalje unapredimo odnose sa javnošću.

(iz teksta Nataše Vučković, „20 godina Centra za demokratiju“)

1
1

NAJAVA DOGAĐAJA