2019: Projekat Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe)

Trogodišnji projekat Regional Youth Compact for Europe/Mladi Balkana za Evropu, koji ima za cilj osnaživanje organizacija mladih na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, nastavlja sa svojim aktivnostima i u 2019. godini.

26. i 27. februara 2019. u Tirani održana su dva značajna regionalna događaja: Regionalni forum tematskih mreža i RYCE godišnja konferencija. Događaji su okupili preko 80 predstavnika regionalnih organizacija, državnih zvaničnika, civilnog društva iz Zapadnog Balkana, EU i Turske, kao i predstavnike mladih iz regiona. Prva regionalna radionica za mlade pod nazivom „Vladavina prava i osnovna prava - zašto su važna za mlade i kako oni mogu doprineti praćenju reformi u ovoj oblasti“ održana je u Mostaru 25. i 26. marta 2019. godine. Druga regionalna radionica za mlade na temu politika zapošljavanja, reforme tržišta rada i obrazovanja održana je u Prištini 5. i 6. novembra 2019. godine.

Od 1. do 6. aprila 2019. godine u Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA), u Danilovgradu, održana je prva regionalna škola Politeia za mlade sa Zapadnog Balkana, još jedna važna aktivnosti ovog projekta. Najbolji studenti, mladi istraživači i aktivisti sa prostora Zapadnog Balkana su tokom pet dana trajanja škole unapredili svoja znanja iz oblasti evropskih integracija i upoznali se bolje sa konceptom vladavine prava i socijalne kohezije.

A nakon dve prethodno održane regionalne radionice za mlade, 7. novembra 2019. godine u Prištini, održan je i prvi Regionalni forum mladih. Na Forumu je uspostavljena Mreža mladih Balkana za Evropu čiji će članovi u praksi da primene znanje koje su stekli tokom trajanja Foruma, kroz praćenje nekih od obrađenih tema vezanih za proces evropskih integracija u sredinama iz kojih dolaze.

Nastavilo se i sa jačanjem kapaciteta partnera na projektu, te je drugi trening održan u Knjaževcu od 10. do 12. septembra 2019. godine. Pokrio je sledeće oblasti: praćenje i evaluaciju javnih politika, zagovaranje na lokalnom nivou zasnovano na dokazima, lokalno budžetiranje i omladinske politike.

U novembru 2019. godine objavljena je komparativna studija pod naslovom „Civilno društvo Zapadnog Balkana – Praćenje pristupnih pregovora i EU integracije – od početnih inicijativa do izgrađenog dijaloga“.

Projektni tim

Fondacija Centar za demokratiju, ALDA – Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju, devet agencija za lokalnu demokratiju sa Zapadnog Balkana koje čine Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju, CRTA, Youth Act Center Albania i SODEM iz Turske učestvuju zajedno u različitim aktivnostima kako bi ojačali kapacitete organizacija civilnog društva i organizacija mladih za praćenje procesa evropskih integracija na lokalu, primene reformi i za zastupanje politika važnih za mlade kroz strukturisani javni dijalog.

Posebna pažnja posvećena je reformama koje se vezuju za vladavinu prava, socio-ekonomske politike. Kroz regionalno umrežavanje, javne kampanje i program malih grantova, te iznad svega kroz razmenu znanja i priliku mladima da sarađuju sa OCD u regionu, očekuje se povećanje uticaja organizacija civilnog društva u reformskim procesima koje će zemlje Zapadnog Balkana približiti EU.

AKTUELNO: Mladi Balkana za Evropu/Regional Youth Compact for Europe (2020)

„Mladi Balkana za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe) je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa 13 partnera iz regiona. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju. 

NAJAVA DOGAĐAJA