Dijalog u Centru

Dijalog u Centru (nekadašnji Demokratski politički forum) je serija debata o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva

Dijalog u Centru (nekadašnji Demokratski politički forum) je serija debata o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva. Sa predstavnicima civilnog društva, političkih stranaka, stručnih krugova i drugim članovima „političke i društvene zajednice“ pokrećemo razgovore o aktuelnim pitanjima društvenog razvoja. 

Projekat ima za cilj uspostavljanje komunikacionog kanala između građana i kreatora politike organizovanjem javnih debata o političkim pitanjima, predstavljajući okvir za učešće građana u kreiranju politike i oruđa za promociju dijaloga između političara, građana, kreatora praktičnih politika, nevladinih organizacija i eksperata. 

Na dizajniranje projekta najviše je uticalo široko rasprostranjeno mišljenje među demokratski orijentisanim aktivnim političarima, članovima univerzitetske zajednice i predstavnicima NVO da u Srbiji nedostaje strateška politička debata, koja bi uključivala sve glavne aktere u društvu u definisanju i promovisanju glavnih društvenih vrednosti i koja bi tragala za najboljim praktičnim politikama u različitim oblastima u kojima se sprovode reforme. Program sprovodimo u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom

Do sada smo održali preko 100 debata na različite društveno-aktuelne teme. Učesnici su bili kreatori politika, narodni poslanici, predstavnici nezavisnih institucija, eminentni stručnjaci, aktivisti NVO i mediji. Debate putem TV emisije prezentujemo javnosti. Neke od tema koje smo pokrenuli na debatama su: 

 • Pristup pravdi i novo siromaštvo 
 • Šta je presudno za reformu javne uprave: kvantitet ili kvalitet? 
 • Iskušenja demokratije i strategija evropske levice s osvrtom na Srbiju 
 • Medijsko spinovanje kao forma uznemiravanja javnosti 
 • Migracije i evropske integracije 
 • Šta su doneli izbori? 
 • Ima li podele vlasti u Srbiji? 
 • Predsednik Republike i Ustav Srbije 
 • Evropa u Srbiji i Srbija u Evropi – gde se susrećemo? 
 • Demokratija u doba digitalne revolucije 
 • Princip solidarnosti i zdravstveni sistem Srbije 
 • Rad, zaposlenost i nove tehnologije 
 • Kulturna politika i demokratija 
 • Strateški ciljevi i problemi našeg obrazovanja 
 • Ugrožena privatnost 

Pogledajte spisak svih debata održanih do sada u okviru projekta Dijalog u Centru

Šta smo postigli?

 • Održano je preko 100 debata, sa preko 2.400 učesnika, u pet različitih sala 
 • Obezbedili smo stalnu platformu za široki društveni dijalog 
 • Tokom protekle decenije, pokrenuli smo seriju razgovora o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva i učinili ih dostupnim najširoj javnosti 
 • Aktuelan izbor tema koje predstavljaju realan uvid u našu stvarnost 
 • Umrežavanje javnog, privatnog i civilnog sektora 
 • Komunikaciju sa najširim krugom građana putem elektronskih, štampanih i online medija 

Ciljevi projekta i okvir javnog dijaloga: 

 • Stvaranje kulture dijaloga 
 • Uključivanje građana u razgovor o političkim procesima, promovisanjem principa slobode govora i izražavanja 
 • Okupljanje mreže nevladinih organizacija, građanskih inicijativa i akcija 
 • Stručna analiza praktičnih reformskih i razvojnih politika 
 • Neposredna razmena argumenata i predloga 
 • Polemika o suprotstavljenim gledištima 
 • Podsticanje strateških rasprava i dugoročnih efekata javnih politika 
 • Kreiranje rezervoara ideja za demokratsko funkcionisanje države 
 • Priprema društva za evropske integracije 
 • Participacija mladih ljudi u demokratskim procesima 
 • Povezivanje intelektualne zajednice, institucija i pojedinaca 

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Galerija fotografija: Dijalog u Centru

NAJAVA DOGAĐAJA