• autor/i: Prof. dr Ksenija Petovar

Poboljšanje života marginalizovanih društvenih grupa

SMELT - Skilling Marginalized people to Enter Labour Market

2022. 

Autorka: Dr Ksenija Petovar, osnivačica i članica Upravnog odbora FCD, profesorka (u penziji) Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Analiza je pripremljena u okviru Erazmus+ projekta SMELT – Skilling Marginalized people to Enter Labour Market (Osposobljavanje marginalizovanih ljudi za ulazak na tržište rada) 

 

NAJAVA DOGAĐAJA