Članstvo Fondacije Centar za demokratiju u mrežama: 

 

ALDA (The European Association for Local Democracy)

 

Fondacija Centar za demokratiju članica je evropske mreže ALDA (The European Association for Local Democracy), sa sedištem u Strazburu, nastale 1999. godine na inicijativu Saveta Evrope.

Sa preko 350 članica iz 45 zemalja, ALDA podstiče aktivno učešće građana u političkom životu lokalnih zajednica, saradnju civilnog društva sa lokalnim organima vlasti, promoviše toleranciju, prekograničnu saradnju i princip dobrog upravljanja.

Veliki broj aktivnosti u okviru saradnje sa ALDA mrežom FCD je realizovala kroz regionalni projekat „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“).

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković je potpredsednica ALDA i članica Upravnog odbora asocijacije.

 

NKEU (Nacionalni konvent o Evropskoj uniji)

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) je platforma civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija.

NKEU je savez udruženja nastao sa ciljem da održava i unapređuje dijalog između predstavnika državne administracije, političkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. Misija NKEU je da prati, analizira i ocenjuje napredak u procesu pristupanja, da zagovara i građanima i građankama Srbije prezentuje dobiti i troškove članstva u Evropskoj uniji.

Nataša Vučković (FCD) koordinira radom Radne grupe NKEU za pregovaračka poglavlja 2 (Slobodno kretanje radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) i Međusektorske radne grupe NKEU za regionalnu saradnju.

NKEU objavljuje godišnju Knjigu preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

 

Platforma „Održivi razvoj za sve“ (SDGs4ALL Platform)

 

Fondacija Centar za demokratiju jedan je od partnera na projektu Platforma „Održivi razvoj za sve“ u okviru kojeg zajedno sa Fondacijom Ana i Vlade Divac radi na širenju znanja, uključivanju ključnih aktera, predlaganju prioriteta i politika za nekoliko važnih ciljeva održivog razvoja: Cilj 1 - Svet bez siromaštva, 2 - Svet bez gladi, 3 - Dobro zdravlje, 4 - Kvalitetno obrazovanje, 5 - Rodna ravnopravnost.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030.

Platformu „Održivi razvoj za sve“ podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom.

 

FEPS (The Foundation for European Progressive Studies)

 

Fondacija Centar za demokratiju članica je FEPS mreže Fondacije za evropske progresivne studije koja okuplja organizacije progresivnog i/ili socijal-demokratskog profila.

FEPS je think tank progresivne političke porodice na nivou EU. Misija FEPS je da razvija inovativna istraživanja, savete o politici, obuku i debate kako bi inspirisala i informisala socijalističku i socijaldemokratsku politiku i javne politike širom Evrope.

 

UN Global Compact Network Serbia

 

Fondacija Centar za demokratiju članica je Globalnog dogovora UN u Srbiji (UN Global Compact Network Serbia).

Globalni dogovor Ujedinjenih nacija (UN Global Compact) predstavlja dobrovoljnu inicijativu koja uključuje predstavnike kompanija, akademskih institucija, civilnog društva, gradova i sindikata koji su svoje delovanje posvetili poštovanju deset univerzalnih principa iz oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije.

 

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava

 

Fondacija Centar za demokratiju pridružila se „Platformi organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava“.

Cilj Platforme je da obezbedi ujedinjeni i standardizovan pristup aktivnostima tematskog, pravovremenog i kvalitetnog izveštavanja u odnosu na mehanizme UN za ljudska prava.

Rad u okviru Platforme je podeljen u tematske radne grupe koje se kontinuirano i intenzivno bave aktivnostima vezano za određenu tematsku oblast, grupu nosilaca prava, određeni ugovor ili mehanizam Ujedinjenih nacija.

U okviru Platforme, FCD koordinira rad Radne grupe u oblasti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

 

 

1
1

NAJAVA DOGAĐAJA