• 1. januar 2022.

TOP 5 u 2021.

Platforma „Održivi razvoj za sve“; Mladi Balkana za Evropu; Radna prava su naša prava; Povezujemo tačke...

Regional Youth Compact for Europe / Mladi Balkana za Evropu

Radna prava su naša prava

SDGs for All Platform / Platforma „Održivi razvoj za sve“

Connecting the Dots / Povezujemo tačke


„POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“
 


Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe), regionalnu školu za mlade „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ na kojoj su učestvovali studenti i mladi stručnjaci sa Zapadnog Balkana i Turske.

Politeia škola održana je od 7. do 29. maja 2021. godine u novom, digitalnom formatu, uz učešće tridesetoro zainteresovanih i posvećenih mladih ljudi, velikog broja renomiranih predavača i eksperata, donosilaca odluka i predstavnika akademske zajednice iz regiona i Evrope, i kvalitetnim diskusijama o nizu aktuelnih i relevantnih tema.

„POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ realizovana je putem nove regionalne obrazovne POLITEIA Institute platforme namenjene mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji, na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Detaljnije >>>

 


Evropska unija i Zapadni Balkan – poverenje i novi entuzijazam u procesu evrointegracija
 


Fondacija Centar za demokratiju organizovala je konferenciju „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“ na kojoj je 14 organizacija civilnog društva iz regiona, partnera na projektu „Mladi Balkana za Evropu“, usvojilo preporuke o ubrzavanju reformi i osnaživanju procesa evrointegracija upućene Evropskoj uniji i vladama zemalja Zapadnog Balkana.

>>> Preporuke sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: Ka obnovi poverenja

Na konferenciji je u okviru tri panela razmotren odnos Evropske unije i Zapadnog Balkana kroz prizmu evropskih integracija i učešća mladih u njemu. 

Konferencija je organizovana kao završni događaj trogodišnjeg projekta „Mladi Balkana za Evropu“ koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju. 

Detaljnije >>>

 


Godišnja konferencija: Dostojanstven rad i ekonomski rast u Srbiji – idu li zajedno?
 


Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 21. decembra 2021. godine, u okviru projekta „Radna prava su naša prava“, Godišnju konferenciju „Dostojanstven rad i ekonomski rast u Srbiji – idu li zajedno?“.

Na ovoj konferenciji razgovarali smo o pitanjima koja su od ključnog značaja za tržište rada, radna prava i zaposlenost u Srbiji. Kakvo je stanje radnih prava u Srbiji i da li postoji jaz između zakona i prakse? Zašto nam nedostaju radnici i šta pokazuju podaci o strukturi nezaposlenosti i potrebama tržišta rada? U kakvom su položaju osetljive grupe u pogledu (ne)zaposlenosti i kakva je uloga obrazovanja u tom kontekstu? 

Projekat „Radna prava su naša prava“ realizujemo uz dugogodišnju uspešnu saradnju i podršku Međunarodnog centra Olof Palme. 

Detaljnije >>>

 


Platforma „Održivi razvoj za sve“
 


Tematska grupa „Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“

Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju organizovale su, u okviru projekta Platforma „Održivi razvoj za sve“, sastanak sa ciljem formiranja Tematske grupe „Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“.

Savetodavna tematska grupa formirana je u cilju pospešivanja uslova za ostvarivanje Cilja br. 5 „Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“ COR-a, pokretanjem dijaloga između ključnih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora. (Detaljnije..) 

U okviru rada tematske grupe tokom 2021. i 2022. pripremljene su analize i organizovane javne debate na sledeće teme: 

Tematska grupa „Iskorenjivanje siromaštva“

Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju organizovale su, u okviru projekta Platforma „Održivi razvoj za sve“, sastanak sa ciljem formiranja Tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“.

Savetodavna tematska grupa formirana je u cilju pospešivanja uslova za ostvarivanje Cilja br. 1 „Svet bez siromaštva“ COR-a, pokretanjem dijaloga između ključnih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora. (Detaljnije...)

Platformu „Održivi razvoj za sve“ podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom. 

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030.

 


Završna konferencija „Ima li društveno-ekonomskog razvoja bez vladavine prava?“
 


Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 24. februara 2021. godine završnu godišnju konferenciju „Ima li društveno-ekonomskog razvoja bez vladavine prava?“, u okviru projekta „Povezujemo tačke“

O vladavini prava u našoj javnosti uglavnom se govori u kontekstu političkih kriterijuma EU. Ovom konferencijom želeli smo da istaknemo značaj koji vladavina prava ima i na ekonomski i društveni razvoj.

Projekat „Connecting the Dots“ / „Povezujemo tačke“ realizovan je uz finansijsku pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshal Fund of the U.S. - BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Detaljnije >>>

Fondacija Centar za demokratiju

 

NAJAVA DOGAĐAJA