Radna prava su naša prava

U 2018. godini nastavljamo sa aktivnostima ka boljem položaju radnika u Srbiji

Povećanje kapaciteta i umrežavanje ključnih aktera u odbrani radničkih prava 

Fondacija Centar za demokratiju nastavlja u 2018. godini aktivno da doprinosi poboljšanju uslova za dostojanstven rad svih radnika u Srbiji. 

Tokom proteklih godina, pratili smo i evaluirali politike i pravni okvir u oblasti rada, zapošljavanja i socijalnog uključivanja, analizirali nacrte zakona i izmena zakona relevantnih za ovu oblast i predlagali rešenja i nove praktične politike. 

Stručnim analizama i istraživanjima došli smo do novih podataka i zaključaka, koji su uticali na druge aktere i donosioce odluka u oblasti socijalne politike i zapošljavanja. 

Treninzima i radionicama o pravnom okviru Evropske unije i principima Ujedinjenih nacija ojačali smo kapacitete civilnog sektora za sveobuhvatniji pristup rešavanju problema radnika u Srbiji. 

Intenzivno smo radili na uspostavljanju saradnje i partnerstava sa nevladinim organizacijama širom Srbije koje se bave ovom tematikom, sa sindikatima, poslodavcima i predstavnicima javnog sektora. 

Zahvaljujući temama koje smo pokrenuli i kojima smo se bavili u periodu koji je za nama (statistika i dostojanstven rad - manipulacija statističkim podacima o broju zaposlenih i nezaposlenih; profil radnika koji rade preko agencija za zapošljavanje i njihova lična iskustva; položaj žena na tržištu rada - mogućnosti zapošljavanja i adekvatnosti zarada iz ugla rodne (ne)jednakosti na tržištu rada Srbije; socijalna dimenzija u Evropskom semestru – uticaj na programiranje Ekonomskog programa reformi u Srbiji i mnoge druge) aktivirali smo javnost i civilni sektor u nameri da koncept dostojanstvenog rada zauzme zasluženo mesto na listi prioriteta u procesu reformi. 

Raduje nas nastavak angažovanja na promociji dostojanstvenog rada u 2018. godini, u kojoj planiramo da nastavimo jačanje kapaciteta ključnih aktera (sindikata, nevladinih organizacija, poslodavaca...), ali i da naš fokus jednim delom usmerimo na mlade (prema podacima Ankete o radnoj snazi za IV kvartal 2017. godine, stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji iznosi 33,3 %, dok stopa NEET* iznosi 17,6 %). 

Velika pažnja biće posvećena i umrežavanju i povezivanju organizacija civilnog društva, s namerom da, kroz udruženi nastup, znanja i iskustva značajnije doprinesemo poboljšanju položaja radnika u Srbiji. 

Nastavićemo da komuniciramo sa građanima, savetujemo ih kome da se obrate ukoliko im je neko pravo iz oblasti rada narušeno, i da smišljamo nove i zanimljive sadržaje za našu platformu CrnoNaBelo (web sajt, Facebook i Twitter nalog), koja već petu godinu funkcioniše kao servis informacija o reformskim procesima, novim zakonima i kršenju prava u oblasti rada. 

Program realizujemo uz podršku Olof Palme Centra.

---
*NEET - udeo mladih koji niti rade, niti se školuju, niti su na obuci u ukupnoj populaciji uzrasta od 15 do 24 godine

NAJAVA DOGAĐAJA